1. Návštevu parku absolvuje každý na vlastnú zodpovednosť, pričom za dieťa mladšie ako 14 rokov zodpovedá jeho rodič alebo dospelá osoba, ktorá dieťa sprevádza.
 2. Vstupom na územie parku a nakúpením vstupeniek potvrdzujete, že Ste sa oboznámili s prevádzkovým poriadkom parku a platnými bezpečnostnými predpismi resp. s pravidlami prevádzkovania na území parku sa nachádzajúcich atrakcií, ktoré beriete na vedomie s tým, že je Vašou povinnosťou ich dodržiavať. Beriete na vedomie aj to, že za škody a úrazy prameniace z používania atrakcií v nesúlade s platnými predpismi si nemôžete nárokovať žiadne odškodnenie. V prípade porušenia pravidiel znášate plnú zodpovednosť.
 3. Určité atrakcie parku je možné použiť až po vyplnení vyhlásenia o zodpovednosti.
 4. Atrakcie Oxygen Adrenalín Park-u sú prevádzkované na základe rozvrhov. Rozvrhy sú na oznamovacích tabuliach umiestnených vedľa jednotlivých atrakcií. Za atrakcie neprevádzkované z technických alebo z poveternostných dôvodov resp. za nevyhnutné čakanie pred atrakciami si návštevníci nemôžu nárokovať žiadne odškodnenie.
 5. Atrakcie používa každý na základe znalosti účastníckych podmienok a na vlastnú zodpovednosť. Atrakcie nemôžu použiť osoby v podnapitom stave, osoby počas psychiatrickej liečby resp. osoby pod vplyvom určitých liekov alebo omamných látok.
 6. Pokyny obsluhujúceho personálu atrakcií je povinný každý bezpodmienečne dodržiavať. V tom prípade, ak niekto nedodržiava pokyny obsluhujúceho personálu atrakcií resp. je pod vplyvom alkoholu, liekov alebo omamných a psychotropných látok, obsluhujúci personál je oprávnený návštevníkovi použitie atrakcie zakázať.
 7. Použitie atrakcií s výnimkou detského ihriska, lesnej cvičnej dráhy, plte a vodnej prekážkovej dráhy je bez dozoru a a patričnej výstroje z dôvodu nebezpečenstva vzniku úrazu a ohrozenia života zakázané!
 8. Použitie jazera za účelom kúpania je zakázané! V blízkosti atrakcií nachádzajúcich sa pri jazere sa môže stať, že budete zasiahnutí striekajúcou vodou, avšak za z toho vyplývajúce nepríjemnosti prevádzkovateľ parku nezodpovedá!
 9. Zdržiavať sa na železničných koľajniciach a umiestňovať na ne cudzie predmety je prísne zakázané!
 10. Vyliezať na prostriedky pozemnej bojovej techniky a na lietadlo je prísne zakázané!
 11. Zdržiavať sa v kráteri kameňolomu mimo hrádze je zakázané, pretože tam hrozí nebezpečenstvo úrazu!
 12. V tom prípade ak spôsobíte Vy osobne alebo Vami sprevádzaná osoba majetkovú škodu na niektorej atrakcii alebo dráhe, je Vašou povinnosťou spôsobenú majetkovú škodu uhradiť.
 13. Za škody na osobných veciach (stratené veci, roztrhnuté alebo znečistené šatstvo) prevádzkovateľ parku nezodpovedá.
 14. Rozhadzovať smeti po území parku je zakázané! Vznikajúce odpady prosíme vkladať do smetných nádob rozmiestnených po celom území parku!
 15. Sedieť na zábradliach alebo preliezať cez zábradlia je zakázané!
 16. Zakladať oheň na území parku je povolené len vo vyznačených ohniskách vytvorených pre tento účel.
 17. Na územie parku je možné priviesť psa na vôdzke alebo je možné psa priniesť a nosiť v košíku. Z dôvodu bezpečnosti ostatných návštevníkov parku je povinné v prípade psa väčšieho vzrastu použitie náhubku.

 

Z poverenia prevádzkovateľa môžu na území parku vznikať zvukové a obrazové záznamy. Nákupom vstupenky resp. vstupom na územie parku dávate súhlas k svojmu účinkovaniu na týchto záznamoch, pričom beriete na vedomie, že v súvislosti s tým si nemôžete uplatniť žiadne nároky voči ich zhotoviteľom alebo oprávneným používateľom.

Voči falšovateľom vstupeniek a ich spolupracovníkom iniciujeme ihneď začatie konania. Na území parku platia pravidlá cestnej premávky, prosíme ich preto dodržiavať tak po celom území parku ako aj na parkovisku.

Za cenné veci ponechané v automobiloch alebo v pokladniach nezodpovedáme.

Dodržiavaním týchto pravidiel prispejete aj Vy k bezpečnému fungovaniu parku. Za spoluprácu Vám ďakujeme!