Bezpečnosť

Boby vybavené trojbodovými bezpečnostnými pásmi a účinnou odstredivou brzdou, viazané k pevnej koľajnicovej dráhe poskytujú pre každého používateľa úplnú bezpečnosť. Najvyššia rýchlosť bobu je 42 km/h. Vodič bobu reguluje rýchlosť bobu podľa vlastného uváženia prostredníctvom brzdiacej páky. V bobe sú namontované dve brzdiace páky, ktoré sú však funkčné len na klesajúcom úseku dráhy a v základnej (zadnej) polohe udržujú bob v zabrzdenom stave. Posunutím brzdiacej páky dopredu sa bob pohne vpred. Bob sa pohybuje resp. zrýchľuje dovtedy, pokiaľ držíte brzdiacu páku v prednej polohe. Pre brzdenie je potrebné brzdiacu páku potiahnuť určitou mierou smerom dozadu. Popri dodržaní jazdných pravidiel poskytuje Bobová dráha pre každého používateľa maximálnu bezpečnosť.

Na dráhe sa môže vyskytnúť nehode spôsobená zrážkou bobov, čo je však vždy dôsledkom ľudskej nepozornosti a preto je veľmi dôležité bezpodmienečne dodržiavať jazdné pravidlá. Za zrážku bobov je zodpovedná vždy osoba jazdiaca v bobe nasledujúcom po bobe, s ktorým došlo k zrážke, s výnimkou:

Po celom úseku Bobovej dráhy upozorňujú na dvoch miestach dopravné značky na to, aby sme tam nezastavovali resp. nestáli, pretože je to nebezpečné:

  • Prvým takým miestom je najvyšší bod klesajúceho úseku dráhy. Tu sa nesmie stáť z dôvodu toho, že brzda žiadneho bobu nie je pred týmto miestom funkčná. Ak s bobom stojíme na najvyššom bode klesajúceho úseku dráhy, kde je už brzda každého bobu funkčná, nasledujúci bob, ktorý sa práve odpojil od výťahového lana narazí do pred ním stojaceho bobu. Na tomto mieste je zodpovedný za zrážku bobov vodič bobu stojaceho na najvyššom bode klesajúceho úseku dráhy z dôvodu toho, že nasledujúci bob nie je ešte brzditeľný.
  • Druhým takým miestom je koniec klesajúceho úseku dráhy, kde nás dopravné značky „Zákaz zastavenia” umiestnené po oboch stranách portálu usmerňujú, aby sme v žiadnom prípade nezastavili a pomaly sa pohybovali ďalej, pričom spomalenie stimuluje aj umelohmotný záves visiaci vo vnútri portálu. Po portáli nasleduje úsek dráhy vybavený automatickými brzdičmi, ktoré sú určené na spomalenie bobu prichádzajúceho vysokou rýchlosťou. Ak v tomto úseku zastavíme náš bob, bob za nami vysokou rýchlosťou prichádzajúceho nepozorného jazdca automatické brzdiče nedokážu zastaviť, pretože náš bob mu tvorí prekážku. Ak dôjde z ľudskej nepozornosti k zrážke bobov na tomto úseku dráhy, za zrážku zodpovedajú vodiči oboch bobov a síce z dôvodu toho, že nehode sa dalo zabrániť, ak by vodič prvého bobu nezastavil bob alebo nasledujúci bob by prichádzal k portálu predpísanou rýchlosťou a jeho vodič by vedel zastaviť bob včas ešte pre zrážkou.